Hình ảnh trạm đăng kiểm

Khuôn viên bên ngoài trạm đăng kiểm

Bên trong khu vực kiểm định

Khu vực kiểm định

 

Khu vực văn phòng

Đăng ký đăng kiểm trực tuyến