Thông báo

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (ngày đăng ký cuối cùng 04/06/2019)