Bảo hiểm cho xe cơ giới

Có bốn loại bảo hiểm xe cơ giới, bao gồm: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với bên thứ ba; Bảo hiểm toàn diện; Bảo hiểm cháy nổ và mất cắp; Bảo hiểm tài sản của bên thứ ba.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba là bắt buộc ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ. Loại bảo hiểm này bồi thường thiệt hại về thân thể do xe cộ gây ra cho bên thứ ba. Nó không bảo hiểm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến chiếc xe, và do đó, bạn cũng nên mua các hình thức bảo hiểm xe cơ giới khác.

Bảo hiểm toàn diện có thể bảo hiểm các thiệt hại cho chiếc xe của bạn, xe bị trộm cắp, va chạm, thiệt hại nguy hiểm và thiệt hại do thời tiết. Tùy thuộc vào hợp đồng bảo hiểm mà bảo hiểm toàn diện có thể bồi thường các thiệt hại gây ra cho những chiếc xe khác.

Bảo hiểm cháy nổ và mất cắp là một hình thức bảo hiểm giới hạn chỉ bảo hiểm các thiệt hại do cháy nổ và trường hợp xe bị mất cắp. Nó không bồi thường thiệt hại do va chạm với các loại xe cộ khác.

Bảo hiểm tài sản của bên thứ ba chỉ cung cấp bảo hiểm cho các phương tiện bị thiệt hại do chiếc xe của người mua bảo hiểm gây ra. Nó không bảo hiểm cho chiếc xe của chính người mua bảo hiểm. Sản phẩm này thường chỉ được đưa ra bởi người tiêu dùng với một chiếc xe có giá trị thấp, bảo vệ bản thân họ khỏi các thiệt hại gây ra cho các lái xe khác.

Tham khảo thêm các nội dung:

Nghị Định: Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giớiNguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Tư Pháp

Thông Tư Quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giớiNguồn: Bộ Tài Chính