Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 3403D

Trạm có 1 chuyền dành cho xe tải với tổng diện tích 16,000m2

Địa chỉ: thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3689986 Fax: 0220.3891845
CTHĐQT: Hoàng Trọng Khuê – 0912.098199
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiếu – 0904.000.838
P.Giám đốc: Vũ Văn Tuyền – 0912.171.131
P.Giám đốc: Hoàng Đình Tuấn – 0984.397.819

I. Lịch sử hình thành

Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương được cổ phần hoá từ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Dương theo Công văn số 473/TTg-ĐMDN ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Dương chuyển thành công ty cổ phần và Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Ngày 20/9/2018 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã tổ chức thành công đại hội lần đầu Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

Ngày 26/9/2018 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800012519 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

Ngày 01/10/2018 đơn vị đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

II.  Cơ cấu tổ chức

III. Cơ sở vật chất
Khang trang, rộng rãi mới được đầu tư xây dựng. Với thiết bị được nhập khẩu từ nước Đức.
IV. Chính sách, mục tiêu chất lượng
Trên cơ sở chỉ tiêu sẽ thực hiện trong những năm cổ phần hóa, kế hoạch của Sở Giao thông vận tải và Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương. Trong những năm tới mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh từng bước vững chắc, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn được vốn, cải thiện điều kiện làm việc, ổn định việc làm, không ngừng đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Sau khi cổ phần hóa, với cơ chế quản lý mới, hoạt động theo Điều lệ công ty cổ phần, công ty muốn tồn tại và phát triển bền vững, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, từng bước mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

 • Củng cố, phát huy những ngành nghề truyền thống như:
  – Kiểm định an toàn kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.
  – Cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo.
  – Thu phí bảo trì đường bộ.
  – Bán bảo hiểm cho xe cơ giới.
  – Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, …
 • Đầu tư phát triển thêm một số sản phẩm và ngành nghề kinh doanh
 • Đầu tư thêm một số máy móc, thiết bị mới, hiện đại nhằm tăng khả năng thực hiện các dịch vụ, năng lực cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương 34.01S.
 • Giải pháp về tổ chức:
  – Trước mắt giữ nguyên mô hình các bộ phận như cũ tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương 34.01S, sau một thời gian hoạt động, tuỳ theo điều kiện thực tế sẽ cơ cấu lại một cách hợp lý theo hướng tinh gọn bộ máy gián tiếp.
  – Xây dựng tiêu chuẩn cho từng vị trí công tác qua đó tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng năng lực, trình độ người lao động để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn, hình thành đội ngũ lao động chuyên nghiệp phục vụ cho công ty.
  – Xây dựng cơ chế trả lương khoa học trên cơ sở trả đúng năng lực, đóng góp của người lao động, động viên, khuyến khích, thu hút được người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tâm huyết với nghề, gắn bó lâu dài vì sự phát triển của công ty.